Contact

Alex Lee

email: alex@citfun.com

phone/what’sapp: +8618042317779

Sally Wu

email: sally@citfun.com

phone/what’sapp: +8618042317779

Emma Zheng

email: emma.zheng@citfun.com

phone/what’sapp: +8618217092687

Wenzhou, Zhejiang, China

58-2 Tainan Rd. Daixia Huangtian Yongjia-325101

Get in touch!